Sykkelvett i Sarpsborg Sykleklubb

Vi syklister får en del kjeft av våre medtrafikanter, både på veien og i skog og mark. Er vi i veibanen er det galt, er vi i skauen er jammen det galt også. Noe kjeft er absolutt berettiget, og det som er leit er at "alle" syklister får pepper for det noen få gjør - eller ikke gjør.

En sykkel er et kjøretøy i veitrafikklovgivningens forstand. Dette følger klart av trafikkreglene. Syklisten er, når vedkommende sitter på sykkelen, kjørende, og skal forholde seg til reglene for disse. Syklist som leier sykkelen ved sin side, er derimot gående.

Alle kjøretøy, herunder altså også sykler, skal bruke kjørebanen. Det er forbudt å kjøre på fortau eller på gangvei, jamfør trafikkreglene paragraf 4. Plasseringen i kjørebanen skal være som for andre kjøretøy, likevel slik at sykkel kan ferdes på veiens skulder, noe andre kjøretøy ikke har anledning til. En syklist kan i tillegg passere andre kjøretøy på høyre side.

Vikeplikt for gående

Sykkel kan også ferdes på gangsti, herunder gang/sykkelsti, men bare dersom gangtrafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for de gående. Sykling på gangsti og lignende skal foregå i tilnærmet gangfart, og syklisten har vikeplikt for de gående. Dette betyr at transportsykling over gangfart (5-8 km/t) bare unntaksvis kan skje på områder hvor det også ferdes gående. Det er syklisten som har valgretten i forhold til hvor en vil ferdes. Andre kjørende, herunder andre bilister, kan ikke kreve at syklister skal fravike kjøring i veibanen.

Ved sykling i skog og mark er det friluftsloven, og da spesielt paragraf 2, som regulerer vår ferdsel; I utmark kan enhver ferdes til fots hele året, når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet. Det samme gjelder ferdsel med ride- eller kløvhest, kjelke, tråsykkel eller liknende på veg eller sti i utmark og over alt i utmark på fjellet, såfremt ikke kommunen med samtykke av eieren eller brukeren har forbudt slik ferdsel på nærmere angitte strekninger. Kommunens vedtak må stadfestes av fylkesmannen.

Hva betyr så alt dette for oss?

Vi har en masse rettigheter som mange ikke er klar over, men å stå på krava er vi definitivt ikke tjent med. Vi bør derfor gjøre det til vårt ansvar å hindre at syklister blir et hat-objekt der vi ferdes, og vi må faktisk ta utgangspunkt i at våre medtrafikanter, harde eller myke, ikke kjenner til lover og regler for syklister.

Her følger noen sykkelvettregler våre medlemmer kan bruke som guide:

 • Bestem deg først og fremst for om du vil være å betrakte som kjørende eller gående. Er du først kjørende, så hold deg til det. Ikke bruk fortau, fotgjengeroverganger etc. som snarveier. Uberegnelige syklister er et mareritt for bilister.
 • Når du sykler i veibanen har du de samme rettigheter og plikter som biltrafikken, med vikeplikt for høyretrafikk og fotgjengere i gangfelt, osv. Du skal gjøre deg selv godt synlig, med refleksutstyr på klær og sykkel, og lys på sykkelen (lys er påbudt når det er mørkt).
 • Hold så god avstand til fortau eller grøftekanten at passerende biler må foreta en ordentlig forbikjøring. Vik for annen trafikk der hvor kjørende er pålagt det. Slipp frem fotgjengere som skal over veien ved gangfelt.
 • Foran et kryss bør du sørge for at andre trafikanter ser deg, og at du gir tydelige tegn på hva du har til hensikt å gjøre. Foran krysset kan du sykle forbi bilene på innsiden. Men pass på at bilisten har sett deg - og ikke plutselig svinger til høyre.
 • Skal du svinge til venstre bør du legge deg i venstre fil i god tid. Sykle slik at biler som skal rett frem ikke kan passere deg på venstresiden. Vik for møtende trafikk.
 • I rundkjøringer bør du være ekstra oppmerksom. Ligg i midten av din kjørefil, både på vei inn mot og inne i rundkjøringen. Vis tydelig tegn til høyre når du skal sykle ut av rundkjøringen. Du bør ikke sykle ytterst langs høyre kant i rundkjøringen, da vil ikke bilistene være oppmerksomme på deg.
 • Trafikklys gjelder like mye for deg som for bilistene. Husk også at sykling på rødt lys (selv om det er klart) virker veldig provoserende på enkelte bilister.
 • Syklister som i treningssammenheng sykler to i bredden er nok ofte kilde til irritasjon blant bilister. Trafikkreglene inneholder ingen direkte regler om dette, men vi bør gjøre oss så "kompakte" som mulig og følge med bakover. Er det motgående trafikk må vi forsøke å slippe bilistene forbi ved første anledning
 • Husk det er vårt ansvar å hindre at syklister blir et hat-objekt langs veiene, og vi må faktisk ta utgangspunkt i at bilistene ikke kjenner til lover og regler for syklister. Sykkelvett utenfor bilvei
 • Når vi sykler på sti, gangvei eller kombinert gang- og sykkelsti foregår all sykling på de gåendes premisser. Det vil si at vi som syklister har ansvaret for å bli sett og hørt (Lys? Ringeklokke?), og vi har vikeplikt for alle andre.
 • Begrens farten, husk det kan komme en jogger eller noen som lufter hunden rundt svingen!
 • All passering av myke trafikkanter skal skje i tilnærmet gangfart og med god avstand (i denne sammenheng er en hest også en myk trafikkant, selv om det nok ikke kjennes slik ut ved et evt. sammenstøt).
 • Vi må være oppmerksom på at selv om vi har all rett på vår side, vil mange fotgjengere vi møter i skog og mark mene at her er det sykling forbudt. For å unngå konflikter med andre brukere av marka må vi derfor være ekstra hensynsfulle i populære turområder.
 • Unngå all sykling på turveier når det er skiføre
 • Vis særlig forsiktighet i nærheten av ridesentre, hester blir veldig lett skremt av syklister
 • Unngå sykling utenfor etablerte turstier/veier i områder definert som viktige eller særlig viktige viltområder, spesielt i hekketiden (ref. viltområdekart er utgitt av Sarpsborg kommune).
 • Husk at på kombinert gang- og sykkelsti har vi vikeplikt for alle kryssende veier så lenge vi sitter på sykkelen, og bør derfor avpasse kjøringen deretter. Selv om vi ikke har vikeplikt for private utkjørsler må vi ta utgangspunkt i at bilfører kjører/rygger rett ut uten å se oss (det smeller like hardt uansett hvem som har retten på sin side).
 • Husk det er vårt ansvar å hindre at syklister blir et hat-objekt der vi ferdes, og vi må faktisk ta utgangspunkt i at våre medtrafikanter, harde eller myke, ikke kjenner til lover og regler for syklister. 

Husk det er vårt ansvar å hindre at syklister blir et hat-objekt der vi ferdes, og vi må faktisk ta utgangspunkt i at våre medtrafikanter, harde eller myke, ikke kjenner til lover og regler for syklister.